Obchodná akadémia: vhodné miesto pre rozvoj kľúčových kompetencií

Nitra (31. januára 2011) – Žiaci obchodných akadémií, ktorí chcú uspieť na domácom či zahraničnom trhu práce, by mali ovládať ucelený súbor spôsobilostí potrebných pre život vo vedomostnej spoločnosti. Pre ich kvalitnú prípravu na zvládnutie pracovných úloh je však potrebné vytvárať vhodné podmienky už počas školskej prípravy. Dôležité je pritom , aby si študenti už počas štúdia osvojili čo najviac dôležitých kľúčových kompetencií. V podmienkach Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra sa tieto úlohy darí úspešne zvládať s pomocou dopytovo - orientovaného projektu podporeného Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Inovovať tradičné formy vzdelávania a odbornej prípravy Projekt s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“ si kladie za cieľ inovovať tradičné formy vzdelávania a odbornej prípravy. Premena tradičnej školy na modernú vzdelávaciu inštitúciu 21.storočia si vyžaduje zmeny v školskom vzdelávacom programe, ako aj implementáciu inovatívnych didaktických technológií a postupov vyučovania. Cieľom predkladaného projektu je preto implementovať do školskej praxe nové dimenzie vyučovania. „Zameriavame sa na dve hlavné cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú študenti, na ktorých je orientovaná inovácia školského vzdelávacieho programu a overovanie nových učebných osnov, plánov a metodík v predmetoch informatika, aplikovaná informatika, administratíva a obchodná korešpondencia V prípade cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov našej strednej školy sleduje projekt zavedenie nových dimenzií vyučovania: interaktivity a e-learningových metód.“ vysvetľuje riaditeľka Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra Ing. Miroslava Valehrachová. Implementácia vzdelávacích aktivít určených pre pedagógov sa uskutočňuje prostredníctvom série praktických odborných školení zameraných na učiteľov odborných predmetov, všeobecnovzdelávacích predmetov a jazykov. Frekventanti týchto kurzov získavajú odborné znalosti z oblasti interaktívneho a e-learningového vyučovania. Dôkladné osvojenie európskych štandardov v oblasti IT gramotnosti, obchodnej korešpondencie a administratívy Pre študentov projektové aktivity prinášajú dôkladné osvojenie európskych štandardov v oblasti IT gramotnosti, obchodnej korešpondencie a administratívy. Tieto kompetencie výrazne zvyšujú ich šance na uplatnenie na trhu práce, či už v podnikovej sfére, ale aj v štátnej správe, samospráve a ďalších sektoroch. Podľa skúseností z trhu práce už v súčasnosti viacerí investori, ako aj štátne a samosprávne inštitúcie v SR, podmieňujú prijatie do zamestnania práve obhájením európskeho počítačového certifikátu ECDL. „Projekt je prínosom aj pre pedagógov našej školy, keďže v rámci neho získavajú cenné poznatky a skúsenosti s aplikáciou najnovších pedagogických metód a techník v rámci školského vzdelávacieho programu. Zavedenie prvkov interaktívneho vyučovania a e-learningu zvyšuje inovačný potenciál školy a prispejú k jej zatraktívneniu v očiach budúcich študentov“ dodáva riaditeľka Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra Ing. Miroslava Valehrachová. Výhodou projektu je jeho trvalá udržateľnosť aj po skončení samotnej realizácie naplánovaných aktivít. Vybudované kapacity a nadobudnutie nových skúseností umožnia projektovému tímu plynule pokračovať v príprave ďalších študentov na medzinárodne uznávanú certifikáciu ECDL a obchodnej korešpondencie a administratívy. Projekt vytvorí ideálne predpoklady pre zriadenie akreditovaného testovacieho centra ECDL priamo na Obchodnej akadémii v Nitre. PROJEKT V SKRATKE Názov projektu: Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania Prijímateľ: Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra Operačný program: OP Vzdelávanie Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Dátum začatia realizácie aktivít projektu: 09/2010 Plánovaný dátum ukončenia realizácie aktivít projektu: 07/2012 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kontakt
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra je modernou školou tretieho tisícročia
Bolečkova 2
95050, Nitra
Telefon: +421908979362
E-mail: manazerpublicity@gmail.com
http://oanitra.edupage.org/Kontaktní manažer: Norbert Vrabec
manažer publicity
Email: manazerpublicity@gmail.com

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz